banner

PLATFORM İŞLEVİ

Amaç, Türkiye’de faaliyet gösteren Otomotiv Sanayisi ile doğrudan veya dolaylı ilgili, Ar-Ge yapan kuruluşların bir platform etrafında birleşmesini sağlamak ve yaratılan sinerji ile Otomotiv Sanayiindeki Ar-Ge kapasitesini önemli ölçüde arttırarak, bu alanda Türkiye’nin uzun dönemli rekabetçiliğini koruması için gerekli çalışmaları, ortak akıl yöntemi ile tespit etmek ve başlatmaktır.

  • İlk adım, otomotiv sanayiinde Ar-Ge yapan kuruluşlar ile ilgili bir insan kaynağı, bilgi birikimi ve test sistemleri envanteri çıkarmak ve bu envanterin web sitesinde Platforma üye kuruluşlar ile paylaşılmasını sağlamaktır.
  • Daha sonra Platform Üyeleri, bir SWOT analizi yapacaklar ve uzun vadeli “Otomotiv Teknolojileri Vizyonu”nu oluşturacaklardır.
  • Bu vizyona ulaşmak için gerekli Stratejik Araştırma Programı (SAP) yine Platform Üyeleri arasında yapılacak ortak çalışmalar ile tespit edilecektir. Stratejik Araştırma Programı, ulusal hedefleri ve vizyonu oluşturmak için girdi sağlayacak, ulusal proje kaynaklarının etkin kullanımı için, belirlenecek vizyon çerçevesinde projelere başvurular sağlanacaktır.
  • SAP ile ilişkili olarak, oluşturulması gereken mükemmeliyet merkezleri ve yürütülecek Ar-Ge çalışmaları için sistemler ve alt gruplar tespit edilecek, Avrupa’daki karşılıkları ile ilişkiler kurularak, AB Çerçeve Programlarına katılım sağlanması için çalışılacaktır.
  • Platform belirli aralıklar ile çalıştaylar, seminerler ve sempozyumlar organize ederek, yurt içi ve yurt dışı kuruluşlar arasındaki ilişkiyi sağlayacak, teknolojinin takip edilmesini olanaklı kılacak ve oluşturulan vizyonu her sene gözden geçirecektir.
  • Seminerler, çalıştaylar ve sempozyumlar sonucunda, oluşabilecek yeni teknoloji platformları ve yeni projelerin de takibini yürütecektir.
  • Oluşturulan Vizyon ve SAP ile ilgili gerekli iletişim stratejilerini tespit edecek, ilgili devlet kuruluşları nezdinde tanıtımlarını organize edecek ve ülke vizyonuna alınması için gerekli çalışmaları yapacaktır.
  • Ayrıca bu Platform, Avrupa’daki benzeri platform olan ERTRAC ile ilişkiler kuracak; Avrupa Komisyonunda lobi faaliyetleri yürüterek, AB Çerçeve Programlarına, Türkiye’nin vizyonuna uygun araştırma programları açılmasını sağlayacak ve AB Çerçeve programlarından elde edilecek kazanımları arttıracaktır.