banner

PROJENİN EVRELERİ

1. Evre: Planlama ve Kurulma

 • İlgili alanda, geleceğe yönelik gelişmeler için “vizyon” larını belirlemek ve bir teknoloji platformu oluşturmak amacıyla paydaşların bir araya gelmesi ile ilgili süreci kapsamaktadır.
 • TÜBİTAK, Ocak 2007’de Türkiye’deki 5 sektörün temsilcilerini bir araya toplayarak, çalışmanın ana kriterleri, amaçları ve yöntemleri hakkında bilgilendirmiştir. Bu toplantıya otomotiv sektörünün tüm paydaşlarını kapsayan 65 temsilci katılmıştır.
 • Platform Eşgüdüm Kurulu (PEK) seçim ile tesis edilmiş ve platformun kuruluşu süreci ve İŞBAP başvurusunun yapılması ile ilgili olarak görevlendirilmiştir.
 • PEK, platformun yapılandırılması ve kurulması için çalışmalarına hemen başlamış, tüm Otomotiv sektörüne katılımı teşvik edici davetler gönderilmiş ve Mart 2007’de 32 temsilcinin katılımıyla platform oluşturma çalıştayı gerçekleştirilmiştir.
 • Tüm paydaşlar arasında fikir birliğine varıldığında ve İŞBAP proje onayı verildiğinde; Platform, çalışmalarına düzenlenen bir etkinlik (“launch event”) ile başlayacaktır. Bu etkinliğe de düzenlenen diğer toplantılarda olduğu gibi tüm Otomotiv sektörü paydaşları davet edilecektir.

2. Evre: Stratejik Araştırma Planının Oluşturulması

 • Platform üyeleri, Türkiye’nin Otomotiv Teknolojileri alanı için gereken araştırma, geliştirme ve demonstrasyon faaliyetlerine yönelik orta ve uzun vadeli önceliklerini belirleyerek, Stratejik Araştırma Planı (SAP) oluşturulacaktır.
 • TP’nin ana çıktısı SAP olacaktır.
 • Sektörde orta ve uzun vadedeki Ar-Ge kapasitesinin, kaynaklarının ve ağ yapısının geliştirilmesine yönelik öncelikler bu SAP içerisinde belirtilecektir.
 • SAP’ın geliştirilmesi sürecinde platform üyeleri, ulusal bazda kurulmuş olan “ayna grup (mirror group)”lar, sivil toplum örgütlerinin teknik komiteleri, üniversite üyeleri ve araştırma enstitüleri aracılığı ile görüşler platform bazında toplanarak aktif katılım sağlanacaktır.
 • Konular bazında özel çalışma grupları ve desteklenen yönetici paneller tesis edilerek ayrıntılı çalışma ve odaklanma sağlanacaktır.
 • Platform üyeleri tarafından, ulusal kanun ve prensipler çerçevesinde teklifler geliştirilerek, liderlik ve ön hazırlık konularında kararlar alınacaktır.
 • Stratejik Eylem planı belirlenecek ve çözümler ile öncelikler konusunda görüş birliğine varılacaktır.
 • Bu evrede TP tarafından “yayılma (deployment) stratejisi” belirlenmeye başlanacaktır.
 • “Yayılma stratejisi”, SAP’ın, belirlenen teknolojinin mevcut durumu ve yayılmadaki son durumu arasındaki boşluğu kapatmak amacıyla, gerekli olan temel esasları öngörecektir.
 • “Yayılma stratejisi”, özel yatırımların ve kamu yatırımlarının hareketlenmesi için gerekli mekanizmayı, uygun tanıtma aktivitelerini içeren stratejileri, eğitimle ilgili faaliyetleri kapsayacak ve sürekli iletişim yönteminin kurulmasını dikkate alacak, gerekli açılımları önerecek ve koordine edecektir.
 • Avrupa’da ve diğer ülkelerde kurulu olan TP’ler ile ilişkiye geçerek oluşan sinerjiden yararlanılacak ve Platformlar’ın faaliyetleri arasında çakışma ve ortak çalışma konuları varsa tespit edecektir.
 • Bu teknoloji için orta ve uzun vadede Ar-Ge için kapasite ve kaynaklar, uygulama için tahmin edilen tutar konusunda öngörüler, finansal kaynaklar (hükümetler, sanayi, AB Çerçeve Programı, Avrupa Yatırım Bankası, diğer finansal enstitüler) belirlenecektir.
 • Yöntem, zamanlama, güncelleme, özet içerik, düzenleme, yayılma, iletişim stratejisi (açıklık, şeffaflık, belgeleme) belirlenecektir.
 • Eğitim konularında görüşler paylaşılacaktır.

 

OTOMOTİV TEKNOLOJİ PLATFORMU İŞBAP projesi çerçevesinde oluşturduğu plan ve buna bağlı olarak yapmış olduğu çalışmalar neticesinde ilk iki evreyi ana hatları ile tamamlamış ve çıktılarını sektör paydaşları ile paylaşmış durumdadır. Bundan sonraki süreç içerisinde OTEP'in gerçekleştirmeyi planladığı hedefler ve eylem planı ana başlıkları ile şu şekilde özetlenebilir;

Otomotivde Elektronik ve Gömülü Yazılımlar Çalışma Grubu raporunun tamamlanması ve Ekonomi Bakanlığı ile paylaşılması.

‘‘Klimatik Rüzgar Tüneli ve Çarpışma Testleri” başlıklı bir çalışma grubu oluşturulması.

Otomotiv Teknoloji Platformu Vizyonu ve Stratejik Araştırma Planı dokümanının sektörde daha geniş bir kesim ile paylaşılmasını sağlamak üzere sektör bazında çalıştay ve konferansların düzenlenmesi ve çalışma dokümanlarının güncel tutulması yönünde çalışmalar gerçekleştirilmesi.

OTEP sitesinin yeni Türkçe ve İngilizce versiyonunun hazırlanarak EARPA benzeri ilgi alanları bazlı firma tanıtımlarına yer verilmesi.

Belirlenen üyelik kriterleri çerçevesinde üye sayısının arttırılması.

SAP doğrultusundaki Ar-Ge, rekabet öncesi işbirliği ve ulusal odak projelerinin canlanması için çalışmalar yapmak, çalıştaylar düzenleyerek bu konudaki işbirliklerini harekete geçirmek.

Gerekili görülürse seçilen araştırma alanlarına yönelik yeni İŞBAP projeleri ve ağlar oluşturulması.

SAP’ın uygulanması için ulusal ve uluslararası Ar-Ge fon kaynaklarının etkin ve eşgüdümlü bir şekilde kullanılmasını sağlamak üzere çaba sarf edilmesi.

Çalışma gruplarına ve muhtemel işbirliklerine yönelik özel toplantıların düzenlenmesi, üyelerin aktif rol aldığı ortak projeler konusunda öncülük edilerek, koordinasyon desteği verilmesi.

BSTB / KALKINMA AJANSLARI / DPT gibi kurumlarla iletişime geçilmesi, çalışmalar ile ilgili bilgi paylaşımında bulunulması, toplantılar düzenlenerek vizyon/strateji ve otomotiv teknolojilerinin gelişimi ile ilgili ortak konularda kamu ile bir araya gelinmesi.

Toplantılar düzenleyerek vizyon/strateji ve otomotiv teknolojilerinin gelişimi ile ilgili ortak konularda kamu ile bir araya gelmek.

Avrupa’daki FP (Framework Programme) / CSF (common strategic framework) gibi fonları takip etmek ve üyeleri detayları ile ilgili bilgilendirmekle sorumlu bir grup oluşturmak, Avrupa bünyesindeki faaliyetler ve projelerde daha aktif olmak.

Otomotiv ile ilgili etkinliklere/konferanslara (ICAT ve benzeri) destek vermek ve üyeleri bilgilendirerek ilgili etkinliklere katılımlarını sağlamak.

Hazırlanan vizyon ve stratejik araştırma planlarını temel alarak 2030 teknoloji planlarını ve yol haritalarını hazırlamak.

AB projelerine katılım için hazırlanan yol haritalarına paralel çalışmalarda ve proje hazırlıklarında bulunmak.

Otomotiv Sektörü strateji belgesi 2011-2014, Ar-Ge ile ilgili kararlaştırılan eylemlere yönelik destek vermek.

Otomotiv Sektörü Ar-Ge mevzuatları, Ülke gündemindeki Otomotiv Teknolojisini etkileyici gündem maddeleri ile ilgili görüş vermek ve çalışmalarda bulunmak.

SAP hedeflerine uygun Kamu ve özel yatırımların harekete geçirilmesi için ilgili kurum ve kuruluşlara girdi sağlamak.