banner

OTEP İdari Yapısı

Yönetim düzeni 4 ana başlık altında özetlenebilir. Bunlar:

  • Platform Genel Kurulu
  • Platform Eşgüdüm Kurulu
  • Danışma Kurulu
  • Çalışma Grupları

11 Ocak 2007 tarihinde, TÜBİTAK tarafından gerçekleştirilen Platform tanıtım toplantısında, Geçici PEK (Platform Eşgüdüm Kurulu) üyeleri belirlenmiş, bunu müteakip 9-10 Mart 2007 tarihinde TÜSSİDE’de gerçekleştirilen Otomotiv Teknoloji Platformu Oluşturma Çalıştayında PEK üyeleri seçilmiştir. Otomotiv Teknoloji Platformu Genel Kurulu üye temsilcilerinden oluşmaktadır. Danışma Kurulu, planlama aşamasında öngörülmüş olmakla birlikte uygulamada danışmanlara doğrudan İcra Kurulu içinde yer verilmiştir. Eşgüdüm Grubu; ilgili raporlamalarda, organizasyonlarda ve paydaşlar arasındaki iletişimi sağlamakta görev alacak kişilerden oluşturulmuştur fakat daha sonra yoğun çalışma programında gerekli kararların alınabilmesi, işleyişin koordine edilmesi adına bir İcra Kurulu oluşturulmuş ve İcra Kurulu her ay gerçekleştirdiği toplantılar ile OTEP çalışmalarını koordine ederek gerekli kararların alınmasını sağlamışlardır. OTEP’in proje süresince faaliyet gösteren idari yapısı aşağıdaki şekildedir.